GMR

Naast de School Medezeggenschapsraad is bovenschools op verenigingsniveau een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. In een organisatie waarin mensen zich prettig voelen, wordt goed onderwijs gegeven waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De GMR heeft vooral de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te 'controleren'. Zij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij het adviseren van het bestuur. De raad vindt het belangrijk in een vroegtijdig stadium bij beleidsontwikkelingen te worden betrokken en streeft een open communicatiestructuur na. 

Vragen kunt u stellen via Esther Hoogsteen: ehoogsteen@pcbo-ferwerderadiel.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad