Vereniging
De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als Gods woord. Deze bron vormt het uitgangspunt en het kader voor de normen en waarden, van waaruit het onderwijs vorm gegeven wordt. Wij willen de kinderen op onze scholen leren hun keuzes te maken vanuit respect, verantwoordelijkheid, solidariteit en zorg voor hun medemensen en hun leefomgeving.
In nauw overleg met de ouders wordt elk kind zo goed mogelijk begeleid, zodat het zich optimaal kan ontplooien, met aandacht voor zowel de verstandelijke als de emotionele ontwikkeling.
Vanuit deze uitgangspunten zijn onze scholen een veilige en vertrouwde leefomgeving met een pedagogisch klimaat waarin onderwijs zo georganiseerd is dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Jaarverslag 2015

Statuten en huishoudelijk reglement