Leerlingzorg
Het zorgbeleid van de vereniging is tevens een uniform kwaliteitssysteem. Dit betekent dat procedures met dezelfde benamingen helder geformuleerd zijn. Het doel is dat Zorg en Passend onderwijs goed georganiseerd zijn. Er is een duidelijk zorgbeleid en een heldere structuur. De grenzen van de zorg worden ingekaderd door het SOP (School Ondersteunings Profiel 2016-2020).

Uitgangspunt is altijd: wat heeft dit kind in deze “omstandigheden” nodig om optimaal te kunnen presteren.

Wij werken vanuit de 7 principes van het handelingsgericht werken. (HGW)

1.Doelgericht werken: doelen formuleren & opbrengsten analyseren
2.Onderwijs/opvoed behoeften: wat heeft deze leerling/groep nodig om een bepaald doel te behalen?
3.Wisselwerking: onderwijs en opvoeding afstemmen op de behoeften van kinderen.
4.Leraren & ouders doen ertoe: wat hebben zij nodig om passend onderwijs te bieden (ondersteuningsbehoeften leerkracht) en om het onderwijs aan hun kind te ondersteunen (ondersteuningsbehoeften ouders)?
5.Positieve aspecten van de leerling, groep, team en ouders worden benut om doelen te behalen.
6.Leerkrachten, leerlingen en ouders werken constructief met elkaar samen.
7.Systematiek & transparantie: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Formulieren zijn hierbij ondersteunend.